• BESPILOTNI AEROFOTOGRAMETRIJSKI SISTEMI (BAS) predstavljaju novu tehnologiju koja se ubrzano razvija. Idealni su za premer manjih površina, suviše velikih za klasičan terestrički premer, suviše malih za klasičan aerofotogrametrijski premer. Omogućuju lako i ekonomično aerofoto snimanje za potrebe raznih merenja i analiza u geodeziji, rudarstvu, građevinarstvu, šumarstvu, poljoprivredi i drugim strukama. Predstavljaju nezaobilazan izvor podataka za najrazličitije GIS projekte.


Sensefly eBee geodetski dron pre poletanja - Bačka Palanka


Kreiranje plana leta na licu mesta, visina leta, podužni i poprečni preklop snimaka...


eMotion 3 - parametri leta, simulacija leta sa zadatim parametrima


Sensefly eBee geodetski dron, zamena baterije u toku misije


Fotogrametrija nikada nije bila dostupnija sa Sensefly eBee dronom


Geodetski dron sa fiksnim krilima (fixed wing),  snimanje velikih poljoprivrednih površina

  • FOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE se vrši pomoću bespilotne letelice marke SenseFly eBee. Veličina piksela je od 1cm do 20cm, kamera 20MP, visina leta od 70m do 700m. Rezultati i ortofoto plan dobijeni stereo snimanjem se mogu konvertovati u oblak trodimenzionalnih tačaka u prostoru sa RGB, pomoću kojeg se može uraditi topografski plan sa pozicionom tačnošću veličine piksela i vertikalnom tačnošću od 1,5 do 2x veličina piksela. Rezultati dobijeni fotogrametrijskim snimanjem i rezultati dobijeni iz oblaka tačaka sa DTM se mogu koristiti za sva projektovanja i za sve vrste prostornih i urbanističkih planova.

Fotometrijsko snimanje
Sensefly eBee, geodetski dron spreman za misiju

  • Digitalni ortofoto (DOF) je digitalna topografska podloga koja poseduje veliko bogatstvo informacija registrovanih na fotografskom snimku, ali i sve merne osobine topografskih planova i karata. Izborom odgovarajuće rezolucije DOF-a, tj. veličine piksela na terenu, obezbeđuje se nivo detaljnosti i tačnost koji se zahtevaju za konkretne namene. Sa druge strane, izborom odgovarajuće visine leta aviona kod aerofotogrametrijskog snimanja postiže se optimalan odnos između zahteva za kvalitetom DOF-a i njegove cene. DOF je nezamenljiva podloga za sve primene gde se vrši inventarizacija resursa u prostoru, sa vrlo kratkim rokom izrade u odnosu na datum snimanja.


Deo snimka, rezolucija 5cm, visina leta 127m (kompresovana slika za potrebe web-a)