• BATIMETRIJA predstavlja tehnologiju merenja dubine vode za potrebe određivanja digitalnog modela korita reka, jezera, mora itd. Instrument koji služi za batimetrijska merenja naziva se ehosonder. Princip rada sastoji se u generisanju zvučnog signala pri čemu se precizno meri vreme do povratka reflektovanog signala, na osnovu čega se dubina određuje iz opažanja pređenog puta zvučnog signala. Ovakav podatak o dubini se kombinuje sa pozicijom koju odredi GPS te se kao kranji rezultat dobija XYZ tačka na dnu predmetne vodene površine.

Batimetrijsko merenje Ehosonder SONARMITE, GPS TRIMBLE, upareni programskim paketom "survey controller"

Batimetrijsko merenje Ehosonder povezan sa GPS uređajem montiran na čamac


GPS i ehosonder montirani na čamac - kanal Plazović


Sonda ehosondera montirana na čamac


Zemunski kej, reka Dunav, batimetrija, mart 2018g


Topografija ispod površine vode sa Sonarmite i Trimble tehnologijom


Snimanje profila na kanalu Plazović - batimetrija, Honda, Trimble, Sonarmite - april 2018 g.