Geodetski biro Meridijan projekt, postoji od 2012-te godine i naslednik je geodetskog biroa Meridijan osnovanog 2005-te godine. Našu kompaniju čine geodetski stručnjaci  sa višegodišnjim iskustvom u radu na najsavremenijim geodetskim tehnologijama.

    Oblast našeg delovanja prevashodno je fokusirana na prikupljanju, obradi podataka i generisanju geodetskih podloga za potrebe projektovanja. Situacioni plan, katastarsko-topografski plan, overe istih u skladu sa aktuelnim zakonskim rešenjima. Sadržaj ovakvih snimaka pored standardnih elemenata može da se menja u skadu sa potrebama investitora.

    Podzemne instalacije, obeležavanje, snimanje i izrada elaborata sa predajom u katastar. Traganje podzemnih instalacija koje su davno položene, a ne postoji evidencija o njima takođe su sastavni deo našeg svakodnevnog posla. Najsavremeniji tragač podzemnih instalacija u kombinaciji sa GPS uređajem i dobro obučenim geometrima garantuje Vam kvalitet dobijenih rezultata.

    U delokrug našeg rada spada i batimetrija, posedujemo čamce sa elektro i benzinskim motorima, ehosonder SONARMITE  uparen sa Trimble GPS uređajem garantuje verni prikaz dna reka, jezera ili kanala. Teško pristupačni i slabo plovni kanali nisu prepreka za batimetrijska merenja. Takođe, snimili smo velike delove Dunava, Save kao i Veliku Moravu u celoj svojoj dužini.

    Fotogrametrija je stavka kojoj takođe posvećujemo veliku pažnju. Geodetsko snimanje terena dronom je nova stvar na našem tržištu. Za potrebe ovih merenja nabavili smo geodetski dron eBee kompanije SenseFly. Ovaj uređaj omogućio nam je brzu i kvalitetnu izradu ortofoto snimaka kao i formiranje digitalnog modela površi. Ortofoto snimci rezolucije 3 do 30cm snimljeni sa visine od 70 do 700m promeniće vašu percepciju projektovanja.

TOPOGRAFIJA

BATIMETRIJA

SNIMANJE DRONOM

LASERSKO 3D SKENIRANJE